سقوط خودرو به داخل دره در کرج چهار مصدوم برجای گذاشت