ویژگی امام جماعت در لسان حضرت علی(ع)/آیا هر کسی می تواند امام مسجد شود؟