توطئه در هفته های پایانی لیگ؛ تراکتورسازی قربانی بزرگ