جوایز «هیکاری» در دست‌های سه کودک و نوجوان خوزستانی