اعلام برنامه مبارزات هوگوپوشان ایران و تغییر در روند برگزاری مسابقات