24 ساعت مذاکره در نیویورک برای دستیابی به پیش نویس توافق جامع