قاری بوشهری: دستیابی به جامعه قرآنی نیازمند حمایت است