هزار کیلوولت آمپر به ظرفیت پستهای برق مهدیشهر اضافه شد