فكر قلعه نویی همچنان مشغول است؛ جاسوس استقلال كیست!