توافقي که جلوي دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي را نگيرد، امضا نخواهيم کرد