بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور - ۲۰ / سمنان