وابستگی برخی از موسسات مالی به نهادهای قدرت نباید مانع فعالیت بانک مرکزی شود