دولت از ورود جانبدارانه به انتخابات پرهیز کند/ پول‌های اعطایی شهرام جزایری مصداق پول‌ کثیف نیست