28 نفر در بوکان به دلیل حوادث ساختمانی جان خود را از دست دادند