عفونت گوش میانی عموماً بعد از یک دوره سرماخوردگی بروز می کند