از تضمین دولت در سود سرمایه گذاری بخش خصوصی تا بیمه خدمات طب سنتی