عمده مطالبات فرهنگيان تا پايان هفته معلم پرداخت مي شود