حمايت از سرمايه گذاران و روحيه جهادي مهمترين مولفه براي دوره پسا تحريم است