دولت تاکنون اقدام خاصی رابرای تولید ملی انجام نداده است