شريعتي درباره مطهري چه می‌گفت/ شایعه شیخ علی تهرانی علیه استاد شهید