یک کشتی گیر نوجوان گیلانی در مسابقات آسیایی وجهانی شرکت می کند