حفاظت از محیط زیست و منابع خدادادی بين مردم ارتقا يابد