ورود دستگاه قضایی به پرونده میزان در صورت عدم پرداخت مطالبات مردم