سوغات فرنگ(22): راه اندازی تلویزیون جام جم و ایرانیان برج گامبتا در پاریس