خرمشاهی: اجرای اصل مترقی 142 قانون اساسی به نفع کشور است