فرسودگی بیمارستانها حاصل کنار گذاشتن بهداشت و درمان / بیمارستان رسول اکرم در اولویت بازسازی قرار گرف