آگاهی و دانایی بزرگترین اهرم قدرت در هزاره سوم است