معلم هیچ اختیاری از خودش ندارد/اگر نمره دست معلم باشد معلم از وزیر بالاتر می شود