استفاده از تجارب دانش آموختگان مامايي نقش موثري در کاهش مخاطرات و ارتقاء سلامت مادران و کودکان دارد