معرفی دختران برتر شاهرود برای حضور در مسابقه دو و میدانی استان سمنان