بچه‌ها مُسکن بزرگی هستند/ هرگز با بازیکنان درگیر نشده‌ام