تامین زیر ساخت ها، فضای مناسبی برای توسعه صنعتی قم ایجاد می کند