در آمریکا مسئله کمبود آب تبدیل به یک مسئله جدی شده، اما وضعیت ما بدتر است