نمایشگاه کتاب تهران با حضور رئیس جمهور افتتاح می‌شود