SAP آسیب پذیری مؤثر بر پایگاه داده ASE را اصلاح کرد