گاف روزنامه تازه تأسیس به سبک زنجیره‌ای‌ها / وقتی اوباما دوست و رفیق ایرانی ها می شود