قوچان‌نژاد: از اروپا و آسیا پیشنهاد دارم/ همه از انتخاب نکونام خوشحال هستیم