معاون رییس جمهوری: پیست فرمول یک در قشم احداث می شود