نماینده خلخال : مشکلات بیمه هنرمندان و خبرنگاران پیگیری می شود