سال گذشته 600 مورد بیماری سالک در استان گلستان گزارش شد