راه اندازی دفتر مشاور امور روحانیت استانداران در 28 استان