دیدار رئیس دانشگاه زیتونه تونس با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم