ایران توانسته انحصار تولید برخی داروهای نوترکیب را بشکند