۱۳ اردیبهشت؛ زادروز سر جورج پجت تامسون فیزیکدان سرشناس انگلیسی