سرمازدگی به8150 هکتاراراضی گندم و جو بروجرد خسارت وارد کرد