دولت از ورود جانبدارانه به انتخابات پرهیز کند / پول‌ شهرام جزایری مصداق پول‌ کثیف نیست