مفتی سعودی: شیطان جوانان ما را علیه کشورشان وسوسه کرد