سکونت۵۰ هزارنفر در روستاهای بناب/صدور ۸۶۰۰فقره سند مالکیت روستایی