ساختار تحریم ها علیه ایران باقی می ماند/ تحریم ها ابزار ما برای حفظ فشار بر ایران است/ حتی تحریم ها لغو