تهیه‌کننده «چند مترمکعب عشق» برای «انارهای نارس» چه نوشت؟